Dyskusje publiczne Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Wraz z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni zapraszamy do InfoBoxu na spotkanie z cyklu dyskusji dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

Wyłożone projekty planów miejscowych

W dniach od 19.06.2017 r. do 10.07.2017 r. w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30 wyłożone są do publicznego wglądu projekty:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona.

Z projektami planów można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Są one dostępne także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów, obejmuje działki nr 2213 i 2214 położone przy skrzyżowaniu ulic Strzelców i Dragonów.

Do prac przystąpiono na podstawie uchwały nr XXIX/700/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. Przedmiotem opracowania planistycznego jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz określenie przeznaczenia terenu pod funkcję usługową, ze wskazaniem na funkcję usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, w tym opieki społecznej z zakwaterowaniem na gminnej działce nr 2213.

Na obszarze objętym projektem planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ul. Strzelców i Dragonów (uchwała nr XXVI/631/16 z dnia 23 listopada 2016 r.). Potrzebę przystąpienia do nowego planu wywołało stwierdzenie przez Wojewodę Pomorskiego nieważności ww. uchwały, w części dotyczącej § 13 pkt 1 uchwały – stanowiącego definicję intensywności zabudowy. Stwierdzenie przez Wojewodę Pomorskiego nieważności uchwały, w części dotyczącej definicji intensywności zabudowy, lecz bez zmiany wartości tego wskaźnika, spowodowało zmianę ustaleń planu niezgodną z intencją organów Gminy Miasta Gdyni oraz brak możliwości realizacji budynku o parametrach wskazanych w umowie zawartej z Gdyńską Fundacją „Dom Marzeń”. Nowy plan modyfikuje zapis dotyczący intensywności zabudowy zgodnie z interpretacją przedstawioną przez Wojewodę Pomorskiego.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona obejmuje obszar o powierzchni 10,36 ha, którego granice przebiegają:
- od północy – wzdłuż ulicy Węglowej obejmując część działek: nr: 2519 obręb 0026 Śródmieście (dawne oznaczenie: działka nr: 18/2 KM GD 132) i 3066 obręb 0026 Śródmieście (dawne oznaczenie: działka nr: 8/1 KM GD 133),
- od wschodu – wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3068, 3069, 3073 obręb 0026 Śródmieście (dawne oznaczenie: działki nr: 24/1, 23/1, 18/3 KM GD 133), następnie wzdłuż linii brzegowej – nabrzeży i pirsów Basenu II inż. Wendy,
- od południa – wzdłuż południowych granic działek nr: 3078 obręb 0026 Śródmieście (dawne oznaczenie: działka nr: 78/3 KM GD 135) oraz 2960, 2957, 2955, 2953, 2950, 2547, 2546 obręb 0026 Śródmieście (dawne oznaczenie: działki nr: 58/2, 37/2, 36/2, 26/3, 59/2, 55/2, 54/2 KM GD 132),
- od zachodu – wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej ulicy T. Wendy.

Do prac przystąpiono na podstawie uchwały nr XIII/253/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. Na terenie, dla którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona (uchwała nr XLVI/988/14 z dnia 24 września 2014 r.). Zakwestionowane zostały niektóre zapisy tego planu przez Wojewodę Pomorskiego, który zaskarżył plan do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W sporządzanym planie położono nacisk na poprawę zapisów, które były kwestionowane. Położenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie śródmieścia Gdyni predestynuje go do intensywnego wykorzystania na cele usługowo-mieszkaniowe w południowej części obszaru, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy śródmiejskiej, natomiast na pozostałym obszarze na cele usług śródmiejskich, administracji gospodarczej a także funkcji usługowo-biurowych związanych z funkcjonowaniem Morskiego Portu Gdynia.

Grafik dyskusji publicznych w Gdynia InfoBox:

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędą się w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30 w dniach:

1) 27.06.2017 r., o godz. 17.00 – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów;

2) 28.06.2017 r., o godz. 17.00 – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2017 r. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Wraz z wyłożonymi do publicznego wglądu projektami planów, wyłożone zostały prognozy oddziaływania na środowisko. Podczas wyłożenia można zapoznać się z treścią prognoz i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym ich sporządzenia oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski.

20-06-2017

Gdynia InfoBox

OBSERWATORIUM ZMIAN
ul. Świętojańska 30
81-372 Gdynia

Godziny otwarcia:
PN-PT 10.00-19.00
SOB 11.00-18.00
ND 11.00-16.00

W ostatnim czasie odbyły się następujące spotkania:

20 kwietnia 2017 roku o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego.

12 kwietnia 2017 roku o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego.

30 marca 2017 roku o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od północy – wzdłuż ul. Wielkopolskiej,
- od wschodu – wzdłuż ul. Inżynierskiej,
- od południa i zachodu – wzdłuż: ul. Architektów, przedłużenia na północ ul. Mierniczej, granicy obszaru zespołu pałacowo-parkowego w Małym Kacku, ul. Wrocławskiej, do ul. Wielkopolskiej.

8 lutego 2017 roku o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają: 

od zachodu – wzdłuż Potoku Przemysłowego,
od północy – wzdłuż ulic: Wieluńskiej, Sandomierskiej, Halickiej i Przemyskiej,
od wschodu – wzdłuż Drogi Gdyńskiej,
od południa – wzdłuż ul. Sieradzkiej

2 lutego 2017 roku, o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej.

30 stycznia 2017 roku, o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej.

1 lutego 2017 roku, o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni – teren 074 ZPL.

11 stycznia 2017 roku, o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego.

7 grudnia 2016 roku, o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej.

1 grudnia 2016 roku, o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej.

12 października 2016 r., o godz. 17.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego. Zmiana planu będzie wyłożona do publicznego wglądu w dniach od 30.09 do 20.10. 

5 października 2016 r., o godz. 17.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów. Projekt planu będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 26.09 do 17.10. 2016 roku.

20 lipca 2016 r., godz. 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej.

13 lipca 2016 r., godz. 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza.

13 kwietnia 2016 r., godz. 17.00. Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia.

11 lutego 2016 r., o godz. 17.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej.

4 lutego 2016 r., o godz. 17.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej.

1 lutego 2016 r., o godz. 17.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.

28 stycznia 2016 r., o godz. 17.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej.

30 listopada 2015 r. o godzinie 17.00.  Dyskusja publiczna, której przedmiotem będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej (nr planu 1006), wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23.11.2015 r. do 14.12.2015 r.

4 listopada 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna na temat rozwiązań przestrzennych przyjętych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego. Projekt planu wyłożony będzie do publicznego wglądu w terminie od 30.10 do 20.11.2015 r.

14 października 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy.

5 października 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. 

29 września 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej. 

30 lipca 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej. Plan będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22.07.2015 r. do 11.08.2015 r.

28 lipca 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda. Plan będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22.07.2015 r. do 11.08.2015 r.

30 czerwca 2015 r. o godzinie 17.00. Przedmiotem dyskusji był projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22.06.2015 r. do 14.07.2015 r.

23 czerwca 2015 r. o godzinie 17.00. Przedmiotem dyskusji był projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22.06.2015 r. do 14.07.2015 r.

18 czerwca 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy.

8 czerwca 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

18 maja 2015 r. o godzinie 17.00. Przedmiot dyskusji: projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda (nr planu 1302z), wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 02.05.2015 r. do 22.05.2015 r.

11 maja 2015 r., o godzinie 17.00 Przedmiot dyskusji: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie-Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo (nr planu 0605), wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 02.05.2015 r. do 22.05.2015 r.

14 kwietnia 2015 r., godz. 17.00 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożonym do publicznego wglądu w dniach 31.03.2015 r. do 22.04.2015 r.

31 marca 2015 r., godz. 17.00 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i K. Górskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożonym do publicznego wglądu w dniach 20.03.2015 r. do 14.04.2015 r.

25 lutego 2015 r., godz. 16.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie  w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej.

23 lutego 2015 r., godz.16.00 Dyskusja publiczna dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli.

18 lutego 2015 r., godz. 16:00 Przedmiot dyskusji: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie-Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo (nr planu 0605), wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 06.02.2015 r. do 26.02.2015 r.

17 lutego 2015 r., godz. 16.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda, wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 13.02.2015 r. do 05.03.2015 r.

7 stycznia 2015 r., godz. 16.00 Przedmiot dyskusji: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej (nr planu 1006), wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19.12.2014 r. do 20.01.2015 r.

11 grudnia 2014 r., godz. 16.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego.

08 grudnia 2014 r., godz. 16.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej.